O projektu

Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik  je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a vybraným orgánům státní správy bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost při současném zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik.

Cíle projektu

1. Komplexní hodnocení politik ochrany životního prostředí z hlediska jak účinnosti, tak dopadu na společnost a ekonomiku.

Témata
Dopady na ekonomiku, energetiku a dopravu
Hodnocení politik
Zdraví

2. Systém pro sledování společenských a technologických trendů souvisejících s životním prostředím

Témata
Scénáře a trendy
Zelená dohoda pro Evropu

3. Analýza chování lidí a zahrnutí postojů veřejnosti do procesu tvorby politik

Témata
Veřejné mínění
Chování a spotřeba

Struktura projektu

Výstupy projektu

V rámci projektu SEEPIA je naplánovaný značný počet různorodých výstupů, jimiž jsou vzájemně propojené jednotlivé pracovní balíčky, které jinak fungují jako samostatně pracující autonomní celky.

Mezi výstupy bude patřit například analýza ekonomických a sociálních dopadů politik a opatření Evropské Zelené dohody a zejména balíčku “Fit for 55”, včetně dopadů systému emisního obchodování (EU ETS), revidovaných směrnic EU o obnovitelných zdrojích energií, energetické účinnosti nebo zdanění energií v ČR, nebo mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), analýza environmentálně škodlivých dotací, nastavení plateb v zemědělství nebo analýza fungování fiskálních, podpůrných a dobrovolných nástrojů obecně.

S dosaženými výstupy seznámíme v rámci projektu odbornou i širokou veřejnost. Naším záměrem je šíření výstupů skrze externí aktivity a PR, aby výsledky byly co v nejvyšší možné míře využitelné na národní a mezinárodní úrovni. Zájem o účast v projektu z řad kvalitních výzkumníků a expertů je vysoký a výstupy projektu naleznou své uplatnění v tvorbě politik na ministerstvech, v rámci EU, na mezinárodní úrovni, a vynasnažíme se, aby tomu tak bylo i u široké veřejnosti. Jednotlivé výstupy připravíme tak, aby byly využitelné pro další výzkumné aktivity, projekty a iniciativy u nás i v zahraničí.

Hotové výstupy naleznete v sekci Výsledky.

Přejít nahoru