Analýza vybraných iniciativ Zelené dohody pro Evropu

V nové studii, kterou zpracovali výzkumníci z České informační agentury životního prostředí (CENIA), jsou představeny vybrané balíčky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Zpráva se zaměřuje především na balíček Fit for 55 a další schválené iniciativy balíčků „Farm to fork” (Od zemědělce ke spotřebiteli), Circular Economy (Akční plán pro oběhové hospodářství) a Zero pollution (Evropská průmyslová strategie).

Ve studii jsou popsány vybrané dílčí iniciativy Zelené dohody včetně obecných a konkrétních cílů na evropské i národní úrovni, vazby na další legislativní balíčky, dotčené sektory a aktuální situace. Studie také obsahuje vyhodnocení mezinárodního a národního kontextu založeného na datech tam, kde to bylo možné a SWOT analýzu (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) vybraných iniciativ Zelené dohody.

Nejpodrobněji byl řešen balíček Fit for 55, který podporuje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Balíček obsahuje jak návrhy upravující stávající směrnice či nařízení, tak úplně nové legislativní návrhy, přičemž se zaměřuje na oblasti, jako je obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), uhlíkové vyrovnání na hranicích, energetiku a paliva či využívání půdy a lesnictví. Jednotlivá opatření balíčku Fit for 55 lze rozdělit do tří hlavních skupin: První skupinu tvoří tzv. tržní mechanismy, které zahrnují zejména evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), další sada opatření spadá pod cíle a regulace, které zahrnují revizi stávající směrnice o obnovitelných zdrojích energie, a směrnice o energetické účinnosti. Třetí skupinu návrhů tvoří podpůrná opatření, kde např. k zajištění sociálně spravedlivé a solidární transformace Evropská komise navrhuje vznik nového Sociálního klimatického fondu.

Operační analýza vybraných komponent iniciativ Zelené dohody pro Evropu je k dispozici zde.

 

Přejít nahoru