Sledování důležitých změn ve vztahu k budoucímu vývoji životního prostředí v ČR

V rámci projektu SEEPIA vznikly dvě studie týkající se sledování důležitých změn a budoucího vývoje životního prostředí v České republice.

Cílem první studie bylo identifikovat globální megatrendy (GMT) a jejich hybné síly, tj. faktory, které je ovlivňují, a dále popsat očekávaný vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Jsou zde představeny vazby a vliv globálních megatrendů na definované pilíře Zelené dohody pro Evropu (klima, zemědělství, energetika, hospodářství, doprava atd.). Studie předkládá nástin primárních oblastí, na které by se měly soustředit budoucí scénáře vývoje životního prostředí v ČR do roku 2050, které jsou jedním z hlavních výstupů projektu SEEPIA.

GMT jsou rozsáhlé sociální, ekonomické, politické, environmentální nebo technologické změny, které mají potenciál v blízké budoucnosti významně ovlivňovat současné procesy přímo související s vývojem životního prostředí v České republice. Mezi GMT patří např. stárnutí populace, migrace, urbanizace, změna klimatu, ztráta biodiverzity a změna ekosystémů, rostoucí poptávka po vodě, potravinách a půdě, technologická změna a mnoho dalších.

Jednou z metod pro sledování budoucích vývojových trendů je tzv. Horizon Scanning (HS) neboli sledování horizontu. Ve druhé studii jsou představeny obecné zásady a postup pro realizaci HS a předpoklady pro zvýšení efektivity a využitelnosti jeho výsledků. Zároveň jsou popsány souvislosti a problémy, které by měly být řešeny při aktivitách souvisejících s problematikou zkoumání budoucího vývoje.

Horizon scanning představuje metodu pro identifikaci potenciálně důležitých změn prostřednictvím systematického zkoumání trendů, signálů, příležitostí a hrozeb a jejich dopadů na sledovanou problematiku. Může pomoci při definici strategických znalostí pro tvorbu politiky.

Analýza kontextového rámce oblasti ŽP v ČR je k dispozici zde.

Analýza současných systémů pro sledování horizontu je k dispozici zde.

Přejít nahoru