Posouzení vlivu zemědělských dotací na rozmanitost pěstovaných plodin

Dotace měly vliv především na příjmy zemědělců než rozmanitost pěstovaných plodin

Celkové, ale i agroenvironmentální zemědělské dotace nepodpořily rozmanitost pěstovaných plodin v dostatečné míře. Na základě unikátních dat na úrovni farem ukazujeme, že dotace měly vliv spíše na příjmy zemědělců než na rozmanitost pěstovaných plodin.

Výzkumníci SEEPIA hodnotili vliv zemědělských dotací na zemědělskou biodiverzitu, tj. rozmanitost způsobů využití zemědělské půdy a na ní pěstovaných plodin na vzorku přes 10 tis. farmářů v České republice v letech 2008 až 2020. Studie zjišťovala vliv jak jednotlivých druhů dotací (zejména agroenvironmentálních), tak dotací jako celku, vyjma investičních.

Výsledky ukázaly, že dotace měly zanedbatelný pozitivní vliv na rozmanitost pěstovaných plodin. Od roku 2008 do roku 2020 sice došlo ke zvýšení zemědělské biodiverzity, ale také došlo k významnému zvýšení dotací. Hlavním závěrem je, že zvýšení dotací, ať už jako celku nebo jednotlivě, nevedlo k významnému zvýšení rozmanitosti pěstovaných plodin a využití půdy.

Závěry studie jsou zajímavé pro další diskusi ohledně zemědělské politiky a jejím vlivu na rozmanitost pěstovaných plodin. Právě podpora příjmů zemědělců byla jedním z hlavních cílů společné zemědělské politiky v letech 2014–2020. Nicméně, nové směřování společné zemědělské politiky pro období 2023–2027 již vyžaduje „vyšší cíle“ s ohledem na životní prostředí a přerozděluje větší objem peněz do ekoschémat a na agroenvironmentální a klimatická opatření. Kromě toho nová společná zemědělská politika zavádí silnější podmíněnost těchto plateb, je však na každém členském státě, jakým způsobem tyto podmínky zavede.

Celá studie byla v anglickém jazyce zveřejněna zde.

Žáková Kroupová Z., Čechura L., Opatrný M., Hloušková Z., Mlezivová I. (2022): “ Assessment of the Impact of Agricultural Support on Crop Diversity “ IES Working Papers 32/2022. IES FSV. Charles University.

Přejít nahoru