Možnosti zavedení jiných ekonomických nástrojů pro adaptaci, ochranu přírody, krajiny a biodiverzity

Výzkumníci týmu SEEPIA vypracovali studii, ve které jsou shrnuty výsledky výzkumu zabývajícího se preferencemi zemědělců pro agroenvironmentální smlouvy zvyšující biodiverzitu na obdělávané orné půdě.

Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi zemědělci v Německu, Nizozemsku, Polsku a České republice a celkem se ho zúčastnilo 1 835 respondentů. Z České republiky vyplnilo dotazník 98 zemědělců a sběr dat probíhal skrze sdružení zemědělců v různých spolcích, kdy zemědělci byli kontaktováni na základě seznamu kontaktů poskytnutého výzkumníky z Univerzity Karlovy. C     ílem šetření  bylo odpovědět zejména na otázku, zda zemědělci preferují platbu na hektar při dodržení určitých postupů (aktuální schéma například v ČR) nebo platbu za výsledek (odborně změřená biodiverzita na polnostech a na základě toho obdržená platba).

Závěry ukazují, že respondenti z řad českých zemědělců v anketě preferovali smlouvy založené na praxi, tj. platbu na hektar při dodržení určitých postupů, a naopak u smluv založených na výsledcích preferovali status quo (tedy žádné smlouvy) v porovnání se smlouvou založenou na výsledku.

Výsledky práce mohou mít přímý dopad na formulaci společné zemědělské politiky EU, neboť vytvoření vhodných, správně vyvážených smluv může vést k šetrnějšímu užívání půdy. Správně navržené ekonomické nástroje podpory mohou zajistit udržitelnost biologicky rozmanitého zemědělství a zvýšit jejich účinnost.

Celá studie je k dispozici zde.

Text: Zuzana Rajchlová

 

Přejít nahoru